Privacy Beleid

Timber’s Blog respecteert de privacy van alle gebruikers van de website www.kunstindekas.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Timber’s Blog handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens worden verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt. Op basis van de toepasselijke privacywetgeving, kwalificeert Timber’s Blog zich als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die zij van u verwerkt. Het bestuur van Timber’s Blog is verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Timber’s Blog
Timber’s Blog is onderdeel van Timber Povee. Timber Povee is statutair gevestigd in de gemeente Hoorn en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 52131998.

Persoonsgegevens
In het kader van de Kunst in de Kas exposities verzamelt Timber’s Blog persoonsgegevens van bezoekers van de website, ontvangers van de nieuwsbrieven en bezoekers van de exposities.
Geïnteresseerden worden gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken, zoals: voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.
Wanneer u e-mails of andere berichten naar Timber’s Blog verzendt, bijvoorbeeld via een formulier op de website, worden deze berichten bewaard. De gegevens worden veilig opgeslagen.

Doeleinden
Uw informatie zal worden gebruikt om u te informeren over de Kunst in de Kas exposities. U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als u persoonsgegevens verstrekt aan Timber’s Blog, worden deze niet gedeeld met derden.

Bewaarperiode
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt. Alleen indien Timber’s Blog daartoe wettelijk is verplicht, of indien dit nodig is om haar belangen in rechte te verdedigen, zal Timber’s Blog de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren.

Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid
Indien u de gegevens wilt zien die over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe sturen. U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Timber’s Blog zal binnen een maand reageren op uw verzoek. In uitzonderingsgevallen heeft Timber’s Blog het wettelijke recht om binnen drie maanden op uw verzoek te reageren.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld.

Klachten
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met Timber’s Blog niet uit, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

Vragen en feedback
Timber’s Blog controleert regelmatig of ze aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Timber’s Blog
Gehuisvest in Ruimte 28:
Oude Veiling 28
1689 AB Zwaag